VEDTÆGT FOR FARSØ KIRKEGÅRD   

   Adresse:  Nørregade 21 og Kirkegårdsvej

   Provsti:  Vesthimmerlands Provsti

   Kommune: Vesthimmerlands Kommune           

   Stift: Viborg Stift

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1.  Kirkegården bestyres af Farsø Sogns menighedsråd.

§ 2.  Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til Farsø Sogns menighedsråd.

 

B. Gravsteder

§ 3.  Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

§ 4.  Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være minimum 2,5 m. x 1,2 m., men kan være større. For børnegrave sættes gravstedets størrelse til 1,2 m. x 0,8 m. 

§ 5.  Størrelsen på et urnegravsted er min. 0,75 m. x 0,75 m., men kan være større. 

§ 6 . For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende. 

Stk. 3. 

  • Menighedsrådet påser at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller dominerende eller skæmmende for omkringliggende gravsteder, og hvis indskrift eller udstyr må anses for upassende. 
  • Som udgangspunkt skal gravminder og udsmykning af gravsteder være i overensstemmelse med god etik, og må ikke vække anstød mod almindelig moral og anstændighed eller de kristne værdier. 
  • Udsmykning skal være udført i granit, et granitlignende materiale, stål eller et andet vejrbestandigt materiale. Er gravminder i disse materialer blevet etableret, kan de – hvis de ikke registreres som bevaringsværdige - fjernes fra kirkegården af menighedsrådet. Undtaget fra disse materialer er udsmykning på barnegrave, hvor legetøj, dukker, bamser o.l. er tilladt, så længe deres tilstand ikke virker skæmmende for gravstedet og dets omgivelser. 
  • Der må forefindes solcellelamper og mindre batteridrevne lyskæder max 1,5 volt. Lyset skal være hvidt og konstant lysende. Udsmykning af gravsteder må ikke afgive lyd. 
  • På alle græsarealer gælder at der i græsslåningstiden ikke må lægges blomster eller andet på græsset. 
  • Gravminder må påsættes foto. Foto skal være i portrætformat (dog undtaget spædbørn) og må maksimum være 15 cm. x 15 cm. Foto skal være i vejrbestandigt materiale. 
  • Hvis man påtænker en uortodoks udsmykning til et gravsted, anbefales det at tage kontakt til graver eller kirkeværge for råd og vejledning.

 

C. Gravstedernes indhegning

§ 7.  Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. 

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren.

Stk. 4. Hvis bestående beplantning på gravstedet ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet. Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegården de står, og uanset af hvem beplantningen er bekostet.

 

D. Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger

§ 8.  Kirkegården er inddelt i 8 afdelinger: 

 

  1. Kistegravsteder med hække.Der kan betales legat for ren- og vedligeholdelse. Se paragraf 19.
  2. Urnegravsteder med hække. Der kan betales legat for ren- og vedligeholdelse. Se paragraf 19. 

 

3)    Kombinationsgravsteder (Gravsted med hæk og plæne)

Der må ikke anbringes genstande der er ødelæggende for græsset, eller er til gene for andre.

                  Planter, sommerblomster m.m. skal være 20 cm. fra græskanten.

                  Udenfor græsslåningstiden må der ligge kranse og lignende ved græskanten.

Der skal betales legat for pasning af gravstedet i fredningstiden, og legatet skal forlænges hvis gravstedet ønskes bevaret ud over fredningstiden.

 

4)   Skovkirkegården:

                  Gravmindet skal være ru natur sten med indgraveret skrift.

                  Stenen må ikke overstige 0,6 x 0,8 m. og skal have hældning bagud.

                  Der må ikke plantes flerårige planter på gravstedet.

    Der må ikke anbringes genstande der er ødelæggende for græsset, eller er til gene for andre.

Der skal betales legat for fredningstiden, og legatet skal forlænges hvis gravstedet ønskes bevaret ud over fredningstiden.

 

5)   Urnegravsteder i plæne med plade:

                  Gravstedet er 0,75 m. x 0,75 m. Der er plads til 2 urner i et gravsted.

                  Gravstene skal nedgraves i græsset og ligge vandret.

Stenen skal være ru ”moselykke” granit, og stenen skal være 0,35 m. x 0,50 m. med indgraverede bogstaver.

I græsslåningstiden må der sættes blomster i en tilkøbt nedgravet metalvase, som skal placeres foran og midtfor stenen. Der må ikke anbringes andet på graven i græsslåningstiden. Udenfor græsslåningstiden må der lægges vinterkranse og lignende. Der må ikke anbringes genstande der er ødelæggende for græsset, eller er til gene for andre.

Der skal betales legat for fredningstiden, og legatet skal forlænges hvis gravstedet ønskes bevaret ud over fredningstiden.

 

6)   Kistegravsteder i plæne med plade:

                  Gravstenen skal nedgraves i plænen og ligge vandret.

Stenen skal være ru moselykke granit, og skal være 0,6 x 0,4 m. med indgraverede     bogstaver.

I græsslåningstiden må der sættes blomster i en tilkøbt nedgravet metalvase, som skal placeres foran og midtfor stenen. Der må ikke anbringes andet på graven i græsslåningstiden. Udenfor græsslåningstiden må der lægges vinterkranse og lignende. Græsset må dog ikke beskadiges.

Der skal betales legat for fredningstiden, og legatet skal forlænges hvis gravstedet ønskes bevaret ud over fredningstiden.

 

7)   Ukendtes kistegravsted i plæne:

                  Der må ikke anbringes genstande på plænen i græsslåningstiden.

                  Udenfor græsslåningstiden må der lægges vinterkranse og lignende.

                  Der skal betales legat for fredningstiden. 

 

8)   Ukendtes urnegravsted  i plæne:

Der må ikke anbringes genstande på plænen i græsslåningstiden. Blomster må hele året sættes i vaser ved mindestenen midt på græsset for ukendte urnegravsteder.

                  Udenfor græsslåningstiden må der lægges vinterkranse og lignende.

                  Der skal betales legat for fredningstiden.

 

E. Fredningstider

§ 9.  Fredningstiden for et kistegravsted er indeværende år + 30 år. Fredningstiden for børnegrave for børn under 3 år er indeværende år +15 år.

Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som for eksempel egetræ eller zink, er indeværende år + 60 år. 

 

Stk. 3. Der kan nedsættes urner i et kistegravsted, før fredningsperioden udløber, også selvom der tidligere er nedsat en kiste i gravstedet, da urner ikke skal nedsættes lige så dybt som kister. Dog skal en urne nedsættes således, at den kan forblive urørt i fredningsperioden, selv om der senere ønskes nedsat en kiste eller urne i gravstedet.

 

Fredningstiden for et urnegravsted er indeværende år + 15 år. Dog er fredningstiden for et urnegravsted på de ukendtes urnegravplads indeværende år + 10 år.

 

 

F. Erhvervelse af gravsted

§ 10.  Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet for, at der udfærdiges et gravstedsbrev. 

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger menighedsrådet for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

§ 11.  Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som: 

1) har bopæl i sognet 

2) er udensogns boende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensogns boende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere. 

 

§ 12.  Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 10 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser. 
Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 8 gravpladser. 
Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig længere end 60 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales legat for de sidste 30 år af brugsperioden. 
Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse. Det påhviler herefter ejer at vedligeholde gravstedet. 

 

§ 13.  Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 14.  Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

 

G. Fornyelse af gravsted. 

§ 15.  Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet. Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalgets godkendt reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist. 
Stk. 2. Har indehaveren af brugsretten til et gravsted ikke henvendt sig 2 mdr. før brugsperiodens udløb, kontakter menighedsrådet indehaver, for at minde om, at brugsretten udløber, samt at der er mulighed for at forny brugsretten til gravstedet, og at henvendelse herom skal ske til menighedsrådet indenfor 14 dage.
Stk. 3. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden svarfristens udløb, sender menighedsrådet en ny påmindelse, hvoraf det fremgår, at hvis menighedsrådet ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet inden brugsperiodens udløb, overgår gravstedet til kirkegården, og at indehaveren har ret til - i op til 8 uger efter gravstedets udløbsdato - at fjerne planter og gravminder. 

 

§ 16.  Modtager menighedsrådet meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen.
Stk. 2. Hvis menighedsrådet ikke modtager den i stk. 1, nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at pårørende kan henvende sig til menighedsrådet. Har ingen henvendt sig efter 4 mdr., kan gravstedet nedlægges.

 

H. Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17.  Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer. Menighedsrådet sørger endvidere for vedligeholdelsen af alle indhegninger på alle afdelinger.

 

§ 18.  For afdelingerne 3-4-5-6-7-8 gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en legataftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet.

 

§ 19.  Vedligeholdelsen af gravstederne på afdelingen 1 og 2 påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling. Menighedsrådet tilbyder renholdelse af gravsteder ved oprettelse af en skriftlig aftale herom, og i øvrigt til de af stiftet fastsatte takster. En sådan aftale kan også omfatte andre ydelser som f. eks. grandækning eller -pyntning, plantning af sommerblomster mv. Menighedsrådet sender hvert år regning i henhold til aftalen, og betaling skal ske til kirkens kasserer.

Har gravstedsindehaveren selv valgt at vedligeholde gravstedet, har denne pligt til at vedligeholde gravstedet på en ordentlig og sømmelig måde.

Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværge, graver/kirkegårdsleder eller andre ved kirken eller kirkegårdsansatte personer at foretage ren- eller vedligeholdelse af gravsteder for egen regning.

 

§ 20.  Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand.
Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender menighedsrådet en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 14 dage. Af påmindelsen fremgår, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af påmindelsen fremgår endvidere, at menighedsrådet mod betaling kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren skal kontakte menighedsrådet inden fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelse.
Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke kan kontaktes om at bringe forholdene i orden, sættes et skilt på gravstedet, hvor gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til menighedsrådet indenfor 2 mdr.
Stk. 4. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan menighedsrådet rydde gravstedet.

§ 21.  Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende. 

J. Takster

§ 22.  Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstblad som følger Viborg Stifts takster, og som kan ses på Kirkegårdskontoret.

K. Ordensbestemmelser

§ 23.

1)   Kirkegården er åben hele døgnet.

2)   Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Man skal derfor opføre sig sømmeligt, når man færdes på kirkegården.

3)   I gudstjenestetiden må intet arbejde udføres på kirkegården eller dens gravsteder.

4)   Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres på hverdage mellem kl. 6 og 18

5)   Færdsel udenfor kirkegårdens gange og græsarealer er ikke tilladt.

6)   Cykling på kirkegården må ikke finde sted.

7)   Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde, eller med kirkegårdsudvalgets særlige             tilladelse.

8)   Hunde skal føres i snor. Eventuelle efterladenskaber skal fjernes.

9)   Redskaber der tilhører kirkegården skal bringes på plads straks efter brug.

10) Nummerskilte på gravstederne må ikke fjernes eller flyttes.

11) Kemiske ukrudtsbekæmpende midler og ukrudtsdug må ikke anvendes på kirkegården.

12) Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og planter, fjernelse af blomster eller planter på kirkegården, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og evt. strafansvar.

13) På alle græsarealer gælder at der i græsslåningstiden ikke må lægges blomster eller andet på græsset.

14) Der må på gravsteder forefindes solcellelamper og mindre batteridrevne lys, max 1,5 volt. Lyset skal være hvidt og konstant lysende. Udsmykninger på gravsteder må ikke afgive lyd.

15) Personalet ved kirken har ret/pligt til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens vedtægter, orden og fred.

 

 

 

Farsø Menighedsråd, den 9. marts 2021 og 11. maj 2021

Godkendt af Vesthimmerlands Provstiudvalg 14. april 2021